Categorie: Financieel

Is een aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat met elkaar samenwerkende ondernemers teneinde hun civielrechtelijke aansprakelijkheid te beperken geadviseerd wordt om de samenwerking in de BV-vorm te gieten. De BV-vorm biedt voorts de mogelijkheid om een aantal fiscale faciliteiten optimaal te kunnen benutten waardoor eventueel ook belastingvoordelen gerealiseerd kunnen worden (belastingbesparing of het uitstellen van betaling van belasting). Verder worden ondernemers die voor de BV-vorm kiezen in de meeste gevallen geadviseerd om hun belang in de werkmaatschappij te houden door middel van een persoonlijke houdstermaatschappij (de Personal Holding).  De meeste ondernemers realiseren zich niet dat de blokkeringsregeling met betrekking tot de verkoop van aandelen van de werkmaatschappij niet van toepassing is op de verkoop van aandelen van een Personal Holding, zodat een eventueel verbod om die aandelen aan een wildvreemde derde te verkopen niet in de statuten van de werkmaatschappij geregeld en opgenomen kan worden. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat samenwerkende partijen door de realiteit worden ingehaald en opeens geconfronteerd worden met situaties die ze bij het aangaan van de overeenkomst niet hebben zien aankomen.  Succes is het belangrijkste doel van een samenwerking en zolang het goed gaat met de onderneming zal het ontbreken van aanvullende afspraken niet tot problemen leiden. Toch is het goed om, zowel bij het aangaan van een samenwerking als  gedurende de samenwerking, rekening te houden met omstandigheden en situaties die het succes van de onderneming kunnen aantasten. Door duidelijke schriftelijke afspraken te maken kunnen vooraf ingewikkelde zaken worden geregeld en mogelijke zakelijke geschillen worden voorkomen.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product

Samenwerkingsovereenkomst: welke onderwerpen moeten worden geregeld?

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het regelmatig voorkomt dat met elkaar contracterende partijen ter verwezenlijking van, respectievelijk ter optimalisering van hun doelstellingen/bedijfsbelangen besluiten een joint venture-vennootschap op te richten. Een joint venture-vennootschap die louter ten behoeve van de uitvoering van de samenwerking is opgericht en die louter als doel heeft om de samenwerking tussen partijen te faciliteren verkeert in een afhankelijkheidspositie, omdat de samenwerking tussen de partners de bestaansvoorwaarde is voor de joint venture-vennootschap. Zo’n vennootschap dient als een onzelfstandige vennootschap te worden aangemerkt, omdat beleid en strategie van de vennootschap door de joint venture-partners wordt bepaald. De samenwerking in een joint venture-vennootschap betreft een commerciële samenwerking die is gebaseerd op het principe “samen uit, samen thuis” en heeft als uitganspunt dat het gemeenschappelijk belang zwaarder weegt dan het eigenbelang. De aard en omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de joint venture-partners wordt enerzijds bepaald door het dwingend vennootschapsrecht en anderzijds de samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst formuleren partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen. Partijen kunnen en mogen op basis van de contractuele vrijheid in de samenwerkingsovereenkomst van alles afspreken. Uiteraard staan de commerciële en persoonlijke aspecten voorop, maar voor een goed resultaat moeten uiteindelijk ook de afspraken goed en volledig worden vastgelegd. De joint venture-partners zullen over de mogelijkheid willen beschikken om het beleid in de joint venture-vennootschap te sturen, zodat van te voren nagedacht moet worden op welke wijze het instructierecht geregeld wordt.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 650,-
Bekijk product

BV ja, BV nee; wanneer is het fiscaal aantrekkelijk om een eenmanszaak om te zetten in een BV?

Het omzetten van een eenmanszaak in een BV kan financieel aantrekkelijk zijn omdat zowel een belastingbesparing als een rentevoordeel behaald kan worden. Of het realiseren van een fiscaal en rentevoordeel mogelijk is hangt primair af van de hoogte van het bedrijfsresultaat (de nettowinst).  Een andere belangrijke factor is het door de ondernemer als DGA (Directeur/GrootAandeelhouder) te verdienen salaris dat hij/zij nodig heeft om zijn/haar privé bestedingen te kunnen bekostigen. Vanuit een fiscale optiek is het belangrijkste motief om een onderneming in de BV-vorm uit te oefenen: het verschil in belastigtarieven. Immers, het tarief van de  vennootschapsbelasting (16,5% en 25%) is beduidend lager dan het voor een IB-ondernemer geldende effectieve toptarief van de inkomstenbelasting van 42,57% (hierbij is rekening gehouden met de ondernemingsvrijstelling). De BV-vorm lijkt hierdoor stukken aantrekkelijker. Echter, daar staat tegenover dat de Wet op de inkomstenbelasting speciale ondernemingsfaciliteiten (onder andere ondernemersaftrek en startersaftrek) bevat. De hoogte van het door de BV aan de DGA te betalen salaris (gebruikelijk loon) is de doorslaggevende factor voor het antwoord op de vraag of er een fiscaal en dus financieel voordeel gerealiseerd kan worden.  De omvang van de privé bestedingen van de DGA en daarmede de hoogte van het uit de BV door de DGA te ontvangen salaris is ook van essentieel belang voor het antwoord op de vraag of er in de BV-vorm een fiscaal en dus financieel voordeel gerealiseerd kan worden. Immers, in de BV kan pas worden ‘gespaard‘ als een belangrijk/groot deel van het bedrijfsresultaat niet behoeft te worden aangewend voor het betalen van sala­ris aan de DGA.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 950,-
Bekijk product

Bibobvergunning: advies, aanvraag en begeleiding.

Het College van Burgemeester & Wethouders van een gemeente is op grond van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) bevoegd de aanvraag van betrokkene om een vergunning af te wijzen als er een ernstig gevaar (ook wel: gegronde vrees) bestaat dat die vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. In de meeste gevallen wordt tevens het het Landelijk Bureau Bibob (kortweg: LBB) verzocht een advies uit te brengen. De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat door het verlenen van vergunningen de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Het bibob-instrumentarium is bedoeld om bestuursorganen te informeren over het gevaar dat een vergunning misbruikt zullen worden ten behoeve van criminele activiteiten. Kortom: het risico de vergunning criminaliteit zal faciliteren. In dat verband is wellicht goed om te weten dat als aan de aanvrager een ontnemimgsmaatregel is opgelegd het College niet kan stellen dat de aanvrager nog steed de beschikking heeft over het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel. Voorts dient het vermoeden dat in de toekomst wellicht opnieuw een strafbaar feit gepleegd zal worden gebaseerd te zijn op een concreet begin van bewijs. Immers een vermoeden betreft niets anders dan een speculatieve veronderstelling. Voor de aannemelijkheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid van een vermoeden is enig concreet begin van bewijs vereist. Kortom: er dienen voldoende feiten en omstandigheden aanwezig te zijn die tot de overtuiging zouden kunnen leiden dat de aanvrager in de toekomst daadwerkelijk opnieuw strafbare feiten zal plegen.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product

Uitgifte van aandelen BV

Op grond van de wet kan een uitgifte van aandelen in een BV alleen via een notariële akte gebeuren. Door het ondertekenen van de notariële akte door de notaris worden de aandelen uitgegeven door de vennootschap aan de verkrijger(s). Hieraan ligt een besluit van de aandeelhouders tot uitgifte van aandelen ten grondslag. Zonder dat aandeelhoudersbesluit tot uitgifte kunnen de aandelen niet bij notariële akte worden uitgegeven. In het aandeelhoudersbesluit tot uitgifte van aandelen wordt onder meer afgesproken welke prijs moet worden betaald voor de aandelen. Deze prijs kan gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen, maar de prijs is in de praktijk vaak juist hoger dan de nominale waarde van de aandelen. De nominale waarde van de aandelen geeft aan hoeveel minimaal moet worden betaald aan de BV voor de nieuw uit te geven aandelen. De nominale waarde van een aandeel staat vermeld in de statuten van de BV (en in het aandeelhoudersregister). De volstorting van de nieuwe aandelen kan voor de uitgifte, bij de uitgifte of na de uitgifte plaatsvinden. Een uitgifte van aandelen komt ondermeer in de volgende situaties vaak voor: – een gewenste verhoging van het kapitaal (eigen vermogen) van BV in verband met een voorgenomen uitbreiding van de werkzaamheden van de BV of voor het doen van nieuwe investeringen; – het door een ander ter beschikking stellen van kapitaal (eigen vermogen) aan de BV met als doel dat deze partij medeeigenaar wil worden van de BV om zo  deel te nemen in de (toekomstige) waardeontwikkelingen van de onderneming van BV.
Erik Kerpen

Erik Kerpen

Notaris
€ 795,-
Bekijk product

Aanmelden voor specialisten

Moderne juristen leveren hun diensten in de vorm van juridische producten. Een juridisch product is een afgebakend adviestraject, dat altijd een concrete oplossing biedt voor een concreet probleem. Klanten kunnen die juridische producten via blended.law rechtstreeks bij de specialisten inkopen.

Ga met je tijd mee, maak een profiel aan en begin direct als specialist op blended.law

Direct aanmelden Meer informatie
Business men