Ontbinden arbeidsovereenkomst, hoe gaat dat eigenlijk?

Het overkomt iedereen wel een keer: een arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan op meerdere manieren gebeuren: van rechtswege, met wederzijds goedvinden, opzeggen en ontbinden arbeidsovereenkomst.

Van rechtswege

Ten eerste kan een overeenkomst zelf aflopen nadat de afgesproken periode is verstreken (bijvoorbeeld: na zes maanden). Dit is dus het geval bij arbeidsovereenkomsten die voor een bepaalde tijd worden gesloten.

Belangrijk om te onthouden is dat het mogelijk is om na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten ingaan. Maar – dit kan niet eindeloos. Indien er binnen 3 jaar tijd meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar worden gesloten dan is de vierde arbeidsovereenkomst volgens de wet eentje voor onbepaalde tijd.

Wederzijds goedvinden

Indien een contract niet vanzelf afloopt bestaat de keuze voor een ontslagprocedure. Een ontslagprocedure kan bestaan uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedvinden, waarbij beide partijen instemmen met de beëindiging. De afspraken over het ontslag worden dan neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Door één van de partijen

Het kan echter ook zo zijn dat één van de partijen de overeenkomst wil laten eindigen (doorgaans de werkgever) en de andere het er niet mee eens is (doorgaans de werknemer). In dit geval bestaat er de ontslagprocedure inhoudende de opzegging van de arbeidsovereenkomst (via het UWV) en de ontslagprocedure inhoudende ontbinden arbeidsovereenkomst (via de kantonrechter).

Arbeidsrecht producten
Opzegging arbeidsovereenkomst

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst opzegt moet zich aan bepaalde regels houden die voor deze ontslagprocedure zijn gesteld door het UWV. Het UWV heeft deze regels opgesteld om de werknemer te beschermen aangezien deze vaak in een zwakkere positie verkeert. Het UWV moet toestemming geven voor het ontslag en de werkgever een ontslagvergunning verlenen. Met deze ontslagvergunning kan de werkgever overgaan tot opzegging van het contract met de werknemer.

Het is van enorm belang dat een werknemer de tijd krijgt om te reageren in de ontslagprocedure en het ontslag kan aanvechten. Ook is het belangrijk dat de juiste opzegtermijn wordt aangehouden. Indien dit niet het geval is kan de werknemer een aanspraak maken op schadevergoeding.

Op blended.law hebben wij ervaren juristen en specialisten die werkgevers voor een vaste prijs kunnen bijstaan in deze ontslagprocedure. Voorkom fouten die je later kunnen achtervolgen en pak het gelijk goed aan!

Ontbinden arbeidsovereenkomst
Ontbinden arbeidsovereenkomst

Bij het ontbinden arbeidsovereenkomst beslist de kantonrechter of het dienstverband wordt voorgezet of niet. De rechter zal doorgaans eerst proberen het geschil op te lossen door in gesprek te treden met de partijen. Indien dit niet succesvol is kan de rechter er alsnog voor kiezen de overeenkomst te ontbinden.

Ontbinden arbeidsovereenkomst bestaat eigenlijk uit twee fasen: een schriftelijke en een mondelinge fase. De schriftelijke fase van het ontbinden arbeidsovereenkomst bestaat uit het indienen van de ontslagaanvraag (ontbindingsverzoek). De rechtbank zal het verzoek doorsturen naar de wederpartij. Vaak zal de reactie van deze partij, de werknemer, bestaan uit redenen waarom hij/zij het niet eens is met de aanvraag en het ontbinden arbeidsovereenkomst wil aanvechten.

Daarna zal de mondelinge fase van het ontbinden arbeidsovereenkomst procedure plaatsvinden. Dit betekent dat er een zitting bij de rechtbank is. Beide partijen krijgen de kans om hun standpunten nog eens mondeling toe te lichten. Na deze zitting doet de rechter meestal een paar weken later uitspraak over het ontbinden arbeidsovereenkomst. Tegen deze beslissing, of de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden of niet, kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld.

Het proces kan soms ingewikkeld en lelijk worden. Het is dan raadzaam voor zowel de werkgever als de werknemer om een advocaat in de armen te nemen. Lees hier over advocaatkosten.

Kosten advocaat
Transitievergoeding

Indien een werkgever een werknemer ontslaat in een ontslagprocedure zonder instemming van de werknemer, dan heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding.  Hierbij maakt het niet uit of er gekozen is voor een ontslagprocedure door via het UWV of de kantonrechter (ontbinden arbeidsovereenkomst).

Een ontslagvergoeding wordt ook wel aangeduid als een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding is sinds 1 januari 2020 maximaal berekend op €83.000 bruto. Over de hoogte van een transitievergoeding kan niet onderhandeld worden.

Het is natuurlijk wel mogelijk om een transitievergoeding vrijwillig af te spreken met de werkgever in de vaststellingsovereenkomst. Dit bedrag kan uiteraard wel hoger of lager zijn de wettelijke transitievergoeding.