Welke NOW verklaring heb ik nodig?

Voor mijn aanvraag definitieve vaststelling van de NOW

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de eerste NOW-regeling een aanvraag doen tot definitieve vaststelling. Die aanvraag moet vóór 24 maart 2021 worden ingediend. Maar welke verklaring moet je precies meesturen met je aanvraag?

NOW 1.0 t/m 7.0

De eerste NOW subsidie kon worden aangevraagd  voor 3 maanden (te rekenen vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) door ondernemers die een omzetverlies van ten minste 20% over deze periode verwachtten. Vereist was wel dat de lonen van de werknemers doorbetaald moesten worden en er geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mocht plaatsvinden.

Het UWV heeft 80% van iedere NOW-aanvraag voorgeschoten, waarvan de hoogte afhankelijk was van de te verwachten terugval in de omzet. Viel je omzet helemaal weg, dus een terugval van 100%, dan kreeg je 90% van de loonsom vergoed via de NOW-regeling. Was je omzetverlies 25%, dan was de hoogte van je subsidie naar rato 22.5% van de loonsom.

Definitieve vaststelling

De NOW-aanvragen die zijn ingediend waren allemaal gebaseerd op een schatting van het te verwachten omzetverlies. De daadwerkelijke terugval in omzet is inmiddels bekend. Daarom moeten de ondernemers die de NOW-subsidie hebben ontvangen, hun aanvraag ‘verantwoorden’ en een definitieve vaststelling aanvragen van het daadwerkelijke bedrag waar zij recht op hebben. Op basis daarvan wordt er berekend of het UWV te veel, te weinig of het juiste bedrag heeft voorgeschoten. Meer over hoe vraag ik mijn definitieve vaststelling aan?

Laat direct je NOW verklaring regelenCompleet online helpen wij jou verder!Gratis quickscanMeer informatie

Verklaring

Op de website van het UWV kan je de definitieve berekening aanvragen. Naast informatie zoals de daadwerkelijke omzetdaling en je bedrijfsgegevens moeten veel ondernemers een derden- of accountantsverklaring meesturen met de aanvraag. Deze verklaringen dienen als een soort bewijs van de juistheid van de definitieve berekening. De controle dient te worden uitgevoerd door een externe partij. Hoe hoger het bedrag is dat je aan NOW-subsidie hebt ontvangen, hoe zwaarder de controle is. Ook als je bedrijf al controleplichtig is, geldt een zwaarder verklaring.

De NOW regeling onderscheidt de volgende groepen / verklaringen:

A. Geen verklaring

B. Derdenverklaring

C. Accountantsverklaringen:

      C1. Samenstelverklaring
      C2. Beoordelingsverklaring
      C3. Controleverklaring

Heb je een voorschot gehad onder de € 100.000 en is de definitieve vaststelling lager dan € 125.000, dan kun je volstaan met een verklaring van een deskundige derden.

– Boy van Mourik

Welke verklaring moet je voor jouw onderneming meesturen?

A. Geen verklaring

Bedrijven die een voorschot van minder dan €20.000 hebben ontvangen en bij wie de definitieve vaststelling lager is dan €25.000 euro hoeven geen verklaring mee te sturen bij hun aanvraag om definitieve vaststelling van de NOW.
Het UWV maakt een eigen risicoanalyse en voert steekproefcontroles uit.

B. Derdenverklaring

Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van meer dan €20.000 , maar minder dan €100.000 en recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van meer dan €25.000, maar minder dan €125.000 moeten een derdenverklaring overleggen.

Met een deskundige ‘derde’ wordt bedoeld een administrateur, boekhouder of een belastingadviseur die niet werkzaam is binnen het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend. De controlewerkzaamheden voor deze derdenverklaring zien met name op werkzaamheden verrichten die zien op de omzetdaling zelf en het al of niet doorbetalen van het loon van de werknemers.

Moet je voor jouw definitieve vaststelling NOW – subsidie een derdenverklaring meesturen? Bekijk dan nu het perfecte product voor jou, tegen een vaste prijs en aangeboden door een ervaren specialist.

Derdenverklaring regelen

C. Accountantsverklaring

Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van meer dan €100.000 en recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van meer dan €125.000 moeten een accountantsverklaring overleggen. Is het bedrijf onderdeel van een groep of concern, dan moeten de aanvraagbedragen bij elkaar op worden opgeteld.

De accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van de financiële administratie die aan de definitieve aanvraag voor de NOW subsidie ten grondslag ligt, opgesteld door een gecertificeerde accountantsadministratieconsulent of een registeraccountant. De NOW regeling maakt een onderscheid in drie verschillende typen accountsverklaring die telkens een stapje omhooggaan in de mate van controle en zekerheid die zij bieden. Hoe hoger de NOW -subsidie, hoe hoger de eisen aan de accountantsverklaring.

Accountantsverklaring regelen

C1. Samenstellingsverklaring (Accountantsverklaring)

Bedrijven die niet controleplichtig zijn en een voorschot hebben ontvangen van meer dan €100.000 of recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van meer dan €125.000, maar maximaal een tegemoetkoming van € 375.000 moeten een samenstelverklaring overleggen.

C2. Beoordelingsverklaring

De volgende categorie bedrijven heeft moet een zgn. ‘Assurance rapport met beperkte mate van zekerheid’ van een accountant kunnen overleggen, vergelijkbaar aan een beoordelingsverklaring. Dit geldt voor bedrijven :

  • die wel controleplichtig zijn en een voorschot hebben ontvangen van meer dan €100.000 of recht hebben op een definitieve tegemoetkoming van meer dan €125.000, maar maximaal een tegemoetkoming van € 375.000; en voor bedrijven
  • die niet controleplichtig zijn, maar wel aanspraak maken op een definitieve vaststelling van boven de € 375.000.

C3. Controleverklaring

De laatste en zwaarste categorie, geldt voor bedrijven die én controleplichtig zijn én een definitieve vaststelling aanvragen voor ene tegemoetkoming van boven de €375.000? Deze ondernemingen moeten een zgn. Assurancerapport met een redelijke mate van zekerheid kunnen overleggen, vergelijkbaar met dan van een controleverklaring door de accountant.

Regel je verklaring online!
Geschreven door:

Welke NOW verklaring heb ik nodig?

blended.law scoort 4.6 Ster - Google reviews